Zásady ochrany osobních údajů

9.    ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen „Zásady“), jsou součástí obchodních podmínek

9.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00053349.

9.2.      Provozovatel  webové stránky zpracovává osobní údaje kupujícího pouze za účelem plnění povinností z kupní smlouvy a účely zákonem stanovené daňové evidence.

9.3.      Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.4.      Jedná se o tyto osobní údaje: jméno a příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, adresa elektronické pošty (e-mail), telefonní číslo a IP adresa zařízení z níž byla vystavena objednávka zboží.

9.5.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webové stránky obchodu) uvádět správně. Kupující bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

9.6.      Webová stránka obchodu umožňuje nákup s registrací a vytvořením zákaznického účtu. Na tento zákaznický účet je automaticky navázán bonusový program. Kupující bere na vědomí, že při tomto způsobu nákupu budou provozovatelem webové stránky osobní údaje kupujícího uchovávány a zpracovávány po dobu existence jeho uživatelského účtu, minimálně však po dobu nezbytnou k plnění povinností pro účely specifikované v odst. 9.2 těchto Zásad

9.7.      Webová stránka obchodu umožňuje nákup bez registrace. Kupující bere na vědomí, že při tomto způsobu nákupu budou osobní údaje kupujícího uchovány minimálně po dobu nutnou k plňení povinností pro účely specifikované v odst. 9.2 těchto Zásad.

9.8.      Kupující bere na vědomí, že jsou jeho osobní údaje uloženy v databázi webové stránky obchodu. Databáze webové stránky je uložena v datacentrech společnosti WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41  Hluboká nad Vltavou (dále zpracovatel).

9.9.      Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám (s výjimkou odst. 9.8 a smluvních partnerů, kteří budou zavázáni mlčenlivostí ohledně zpracovávaných osobních údajů).

9.10.    Kupující bere na vědomí, že Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů zpracovateli, nicméně neodpovídá kupujícímu za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů zpracovateli dle odst. 9.9.

9.11.    V případě, že by se kupující domníval, že provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupúujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu obchod@krasotinka.cz,

- vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem na adresu obchod@krasotinka.cz aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.12.    Požádá-li kupující o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese obchod@krasotinka.cz. Pokud kupující uplatní právo na přístup k osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže kupující požádá o jiný způsob poskytnutí informací.

9.13.    Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

Krasotinka.cz © 2023